top of page

Regulamin konsultacji online

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Serwis - platformę konsultacji online, dostępną pod adresem www.novitzky.pl (Serwis).

 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu.

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca - właściciel i administrator Serwisu novitzky.pl - NOVITZKY Piotr Nowicki, ul. Rzemieślników 6, 03-684 Warszawa, NIP: 524 258 82 12, REGON: 142 875 530

 

Platforma Konsultacji Online - strona www, znajdująca się pod adresem novitzky.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Użytkownikom/Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, zakup i dostęp do zakupionych konsultacji w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w konsultacjach w systemie e-learning.

Użytkownik - osoba, korzystająca z zasobów Serwisu bez konieczności logowania

Uczestnik - osoba, która wykupiła dostęp do udostępnionych konsultacji

Konsultacja - zestaw prezentacji, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w Opisie konsultacji, udostępnionych na Platformie Konsultacji.

Rejestracja w Serwisie - czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów Serwisu. Czynność ta polega na podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku po zakupie konsultacji.

§3.

 1. Do korzystania z zasobów serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu konsultacjach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient/Uczestnik mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

 3. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

 

§4.

 1. Wszystkie podane w Serwisie ceny Konsultacji są cenami BRUTTO, co oznacza, że Uczestnik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

 2. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny NIE MOŻE zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Uczestników cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.

 

§5.

 1. Użytkownik/Klient, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Konsultacji, dokonuje Rejestracji w Serwisie oraz uiszcza opłatę za udział w Konsultacji, drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności.

 2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie terminu Konsultacji.

 3. Po dokonaniu wyboru Konsultacji Użytkownik, po zapoznaniu się z Opisem Konsultacji, uiszcza płatność za Konsultację, w której chciałby wziąć udział. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Uczestnik otrzymuje e-mail z informacją o tym, że dana Konsultacja jest już dla niego dostępna.

 4. Dokonanie opłaty za udział w Konsultacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

 5. Użytkownik, który został Uczestnikiem, otrzymuje dostęp do zakupionej przez siebie Konsultacji na określony przedział czasowy, wyrażony w godzinach. Ilość godzin określona jest każdorazowo w ofercie Konsultacji oraz w jej opisie.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca - na prośbę Uczestnika - może przedłużyć Okres ważności wykupionej Konsultacji na określoną ilość dni. Przedłużenie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności, co do których Uczestnik nie zawinił (Siła wyższa).

 

§6.

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów/Uczestników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu. 

 2. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

 

§7.

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce "Kontakt".

 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Konsultacji, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

 3. Po ujawnieniu wady produktu Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.

 

§8.

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Konsultacjach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

 

§9.

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI

 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.

 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na konsultację i realizacji usługi konsultacji online, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu. Wskazany powyżej zakres danych osobowych to katalog zamknięty - żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane w procesie zapisania się na konsultację, udziału w niej.

 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi zapisania się na konsultację i wzięcia w niej udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.

 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Firma NOVITZKY Piotr Nowicki.

 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom - obowiązkom sprawozdawczym wobec Głównego Instytutu Statystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej.

 7. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia - uczestnictwa w Konsultacji.

 8. Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.

 9. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.

 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.

 11. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Uczestnikowi udziału w Konsultacji. Dane osobowe Uczestników w postaci nazwy jego konta w serwisie są przechowywane 2 lata od ostatniego logowania. Po tym czasie konto Uczestnika zostaje usunięte z serwisu.

 12. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§10.

 1. Użytkownik/Klient, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Konsultacji w Serwisie) wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

bottom of page